Wij  zien uw bedrijf graag groeien!
Uw tijd is het meest kostbare bezit dat u heeft. Onze ERP-oplossingen en mobiele toepassingen zorgen ervoor dat u tijd kan sparen voor de activiteiten en projecten die echt belangrijk zijn in en voor uw bedrijf.
GDPR

Plenion & GDPR - AVG

Uw privacy en transparantie zijn twee van onze belangrijkste waarden. Daarom juichen wij uiteraard de nieuwe privacywetgeving in Europa (GDPR/AVG) toe. Gelieve dan ook hieronder onze privacyverklaring te bekijken.

Privacyverklaring

Future Vision BVBA, BE 0473.003.573 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Future Vision BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Future Vision BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of tijdens een evenement aan Future Vision BVBA verstrekt. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze supportafdeling.

Verwerkingsdoeleinden

Future Vision BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).  Future Vision BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Future Vision BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Future Vision BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van u worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Future Vision BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van Future Vision BVBA.

Future Vision BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Uw gegevens worden niet langer dan toegelaten bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

In kaart brengen van webbezoek

Op de website van Future Vision BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Future Vision BVBA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derdenverstrekt. Een deel van de website is gehost bij SiteManager. Een ander deel van de site wordt gehost door SiteHosting. Future Vision BVBA heeft Google geen toestemming gegeven om via Future Vision BVBA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Future Vision BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van Future Vision BVBA worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Future Vision BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Future Vision BVBA  op via support@plenion.be.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: support@plenion.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Future Vision BVBA zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Toegang tot uw gegevens op afstand

Gezien het belang en impact dat Plenion heeft op de bedrijfsorganisatie van de klant, behoort het tot de kerntaken van Future Vision BVBA om zich zeer snel toegang te kunnen verschaffen tot het computersysteem van de klant om operationele werking te blijven garanderen conform de eventuele service contracten. Daarom worden gegevens voor toegang op afstand tot de server/computer van de klant bijgehouden. Hierdoor wordt Future Vision BVBA bij ondersteunende activiteiten op afstand als verwerker beschouwd en de klant als verwerkingsverantwoordelijke.

Future Vision BVBA garandeert dat de personen die in zijn naam en voor zijn rekening werken uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taak of opdracht in het kader van de contractuele overeenkomst uit te voeren. Dit geldt voor personeel, ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.
Future Vision BVBA voorkomt door middel van functiescheiding dat een combinatie van toegangsrechten kan leiden tot ongeautoriseerde handelingen en/of toegang tot gegevens. Future Vision BVBA neemt maatregelen met betrekking tot de preventie en opsporing van fraude en elk ander oneigenlijk gebruik van of toegang tot systemen en netwerken.

Future Vision BVBA verstrekt op redelijk verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke de nodige informatie over de mechanismen voor fysieke en/of elektronische toegang tot de systemen en gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.  Deze mechanismen moeten een aantoonbaar veilige manier voorzien om toegang tot de gegevens te verschaffen.
Future Vision BVBA voorziet op redelijk verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke een geactualiseerde lijst van het personeel, ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en de machtigingen die zij hebben met betrekking tot de verwerkte gegevens. 
Het grote belang van snelle toegang tot servers/pc’s op afstand, rechtvaardigt de verwerking van de gegevens van de klant conform de vereisten aangegeven in de regelgeving rond het verwerken van persoonlijke data.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).