Plenion ERP
ERP-OPLOSSINGEN & MOBIELE TOEPASSINGEN

Wij helpen u bij het uitwerken van uw digitale toekomst

Privacyverklaring

Future Vision BVBA, BE 0473.003.573 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Future Vision BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Future Vision BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of tijdens een evenement aan Future Vision BVBA verstrekt. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze support afdeling. 
Privacyverklaring - GDPR | Plenion ERP & Mobile Solutions

Plenion & GDPR - AVG

Uw privacy en transparantie zijn twee van onze belangrijkste waarden. Daarom juichen wij uiteraard de nieuwe privacywetgeving in Europa (GDPR/AVG) toe. Gelieve dan ook hieronder onze privacyverklaring te bekijken.

Privacyverklaring

Future Vision BVBA, BE 0473.003.573 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Future Vision BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en toepassingen van Future Vision BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, het request formulier op het klantenportaal of tijdens een evenement aan Future Vision BVBA verstrekt. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze supportafdeling via support@plenion.be.

Verwerkingsdoeleinden

Future Vision BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 Future Vision verzamelt en verwerkt gegevens omtrent het rechtmatig gebruik van de licentie.

Future Vision verzamelt en verwerkt gegevens omtrent het gebruik van de licentie door de licentiehouder.

Future Vision BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Future Vision BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Future Vision BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van u worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Future Vision BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van Future Vision BVBA. 

Future Vision BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Uw gegevens worden niet langer dan toegelaten bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.


Welke informatie wordt er verzamelt en verwerkt

Om het gebruik van de licentie te controleren zal Plenion ERP en alle bijhorende de toepassing contact maken met de webservices van Future Vision BV. Dit contact vindt plaats bij het installeren van een update van de toepassing en bij het in of uitloggen van een gebruiker. Daarbij worden enkel gegevens verzameld die essentieel zijn voor het beschermen van de toepassing.

Na uitvoeren van de update wordt er een melding verstuurd naar Future Vision waarbij volgende informatie aangeboden wordt:

-Licentiecode in combinatie met de klantencode

-Datum en tijdstip van de update

-Versienummer van de Update

-Persoon die de versie heeft uitgevoerd

-Naam, Mac adres en IP adres van de server waarop Plenion ERP of een bijhorende toepassing is geïnstalleerd 

Als een gebruiker in of uitlogt dan worden de webservices van Future Vision aangesproken en wordt deze informatie verzonden:

-Licentiecode in combinatie met de klantencode

-Applicatie

-Login naam of de gekoppelde resource

-Datum en tijdstip van in of uitloggen

-Mac adres (toestel nummer)

-IP adres

-Versienummer (enkel van toepassing voor de apps)

Op de website van Future Vision BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Future Vision BVBA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij aanvullen. Een ander deel van de site wordt gehost door aanvullen indien meerdere partijen. Future Vision BVBA heeft Google geen toestemming gegeven om via Future Vision BVBA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google Analytics

Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics om onze website beter te laten functioneren en ons een beeld te geven welke delen van de website gebruikt worden. Google Analytics gebruikt technische hulpmiddelen zoals First-party cookies en JavaScript code om gegevens over bezoekers te verzamelen. Google Analytics traceert bezoekers aan de site bij wie JavaScript actief is. Google Analytics traceert op anonieme wijze hoe bezoekers omgaan met een website. Google Analytics verzamelt de hierboven vermelde gegevens van gebruikers.  Voorbeelden van zulke gegevens zijn: het browsertype en het besturingsprogramma van de bezoeker, de tijdstippen waarop onze websites worden bezocht, de taal waarin je de websites bekijkt, de frequentie waarmee je de websites bezoekt en de domeinnamen van de websites die je naar onze websites hebben geleid. Dat maakt het mogelijk voor ons om onze websites te optimaliseren op maat van onze bezoekers. Onze websites zijn: www.plenion.bewww.plenion247.euwww.plenion.com

Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren en bij te werken en ook om te beoordelen of de bezoekers aan de site voldoen aan de verwachte demografische kenmerken en om vast te stellen hoe bepaalde doelgroepen door de inhoud navigeren. 

First-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick cookie) worden gebruikt om bij te houden hoe uw indrukken over advertenties, andere toepassingen van advertentiediensten en interacties met deze advertentie-indrukken en advertentiediensten verband houden met bezoeken aan deze site.

A. Mogelijkheid voor afmelding (“Opt-Out”):

Google analytics biedt websitebezoekers de mogelijkheid om zich af te melden in geval ze niet willen dat hun gegevens verzameld worden. Meer informatie daarover vindt u op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


B. Gebruik van gegevens door Google:

Google en haar 100% dochterondernemingen mogen, binnen de voorwaarden van haar Privacybeleid (te vinden op http://www.google.com/privacy.html, of een andere URL die Google van tijd tot tijd kan verstrekken), gegevens die zijn verzameld bij uw gebruik van de Google Analytics Information Disclosures and Sharing, behouden en gebruiken.


Sociale media plugins

Onze websites kunnen sociale media plugins gebruiken om u in staat te stellen makkelijker informatie met anderen uit te wisselen. Als u onze websites bezoekt, kan de beheerder van de sociale media plugin op onze website een cookie op uw computer plaatsen, waardoor die beheerder personen op hun website kan herkennen die onze sites eerder hebben bezocht. Als u tijdens het browsen op onze website eerder ingelogd hebt op de sociale media website, kunnen sociale media plugins het mogelijk maken dat de sociale media website direct identificeerbare informatie over u ontvangt, die laat zien dat u onze website hebt bezocht. De sociale media plugin kan deze gegevens verzamelen voor bezoekers die op sociale netwerken hebben ingelogd, ongeacht of ze specifiek interactie met de plugin op onze website hebben gehad. Met sociale media plugins kan de sociale media website ook informatie over uw activiteiten op onze website uitwisselen met andere gebruikers van hun sociale media website. Lilly heeft geen controle over de inhoud van sociale media plugins. Zie voor meer informatie over social media plugins van sociale media websites de verklaringen over privacy en gegevensuitwisseling op die websites.


Gegevens aangaande kinderen

Deze site is niet bedoeld of ontworpen voor personen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Gegevens van personen die jonger zijn dan 16.


Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij hebben redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen getroffen om Persoonlijke Gegevens die via deze website zijn verzameld, te beschermen. Zo beperken wij de toegang tot deze gegevens tot bevoegde medewerkers, dienstverleners en contractanten die deze toegang nodig hebben om de in deze kennisgeving beschreven activiteiten te verrichten. Hoewel wij ernaar streven geschikte veiligheidsmaatregelen te treffen voor gegevens die wij verwerken en bewaren, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken voorkomen.

Uw rechten en keuzes

U hebt het recht om van ons informatie te vragen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en met wie die gegevens worden uitgewisseld. U hebt ook het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, in te zien, er een kopie van op te vragen en te verzoeken om correctie of verwijdering ervan.

U hebt, onder bepaalde omstandigheden, ook het recht om te vragen dat uw gegevens in machinaal leesbaar formaat worden doorgestuurd naar een andere entiteit of persoon.

Beveiliging

Future Vision BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website of de webservices worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Future Vision BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Future Vision BVBA  op via support@plenion.be.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: support@plenion.be ,samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.  Future Vision BVBA zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Toegang tot uw gegevens op afstand

Gezien het belang en impact dat Plenion heeft op de bedrijfsorganisatie van de klant, behoort het tot de kerntaken van Future Vision BVBA om zich zeer snel toegang te kunnen verschaffen tot het computersysteem van de klant om operationele werking te blijven garanderen conform de eventuele service contracten. Daarom worden gegevens voor toegang op afstand tot de server/computer van de klant bijgehouden. Hierdoor wordt Future Vision BVBA bij ondersteunende activiteiten op afstand als verwerker beschouwd en de klant als verwerkingsverantwoordelijke. 

Future Vision BVBA garandeert dat de personen die in zijn naam en voor zijn rekening werken uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taak of opdracht in het kader van de contractuele overeenkomst uit te voeren. Dit geldt voor personeel, ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Future Vision BVBA voorkomt door middel van functiescheiding dat een combinatie van toegangsrechten kan leiden tot ongeautoriseerde handelingen en/of toegang tot gegevens. Future Vision BVBA neemt maatregelen met betrekking tot de preventie en opsporing van fraude en elk ander oneigenlijk gebruik van of toegang tot systemen en netwerken. 

Future Vision BVBA verstrekt op redelijk verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke de nodige informatie over de mechanismen voor fysieke en/of elektronische toegang tot de systemen en gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.  Deze mechanismen moeten een aantoonbaar veilige manier voorzien om toegang tot de gegevens te verschaffen. Future Vision BVBA voorziet op redelijk verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke een geactualiseerde lijst van het personeel, ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en de machtigingen die zij hebben met betrekking tot de verwerkte gegevens.  

Het grote belang van snelle toegang tot servers/pc’s op afstand, rechtvaardigt de verwerking van de gegevens van de klant conform de vereisten aangegeven in de regelgeving rond het verwerken van persoonlijke data.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).